Etiket arşivi Kaza Yapan İşcinin

ileadmin

Şirket Aracı ile Kaza Yapan İşcinin İş Akdinin Feshi

İş Kanunu’nun 25/2-i maddesine göre İşçinin kendi isteği veya savsaması yüzünden işin güvenliğini tehlikeye düşürmesi, işyerinin malı olan veya malı olmayıp da eli altında bulunan makineleri, tesisatı veya başka eşya ve maddeleri otuz günlük ücretinin tutarıyla ödeyemeyecek derecede hasara ve kayba uğratması işveren açısından iş akdinin bildirimsiz ve tazminatsız feshi için haklı gerekçe olarak kabul edilir.

 

Yargıtay 22.Hukuk Dairesi

Karar Tarihi : 28.04.2017 

Karar No : 2017/6934 E ve 2017/10098 

Davacı vekili; müvekkilinin iş sözleşmesinin işyerine ait araç ile kaza yapması sonrasında tazminatları ödenmeksizin işverence sona erdirildiğini, kazanın meydana gelmesinde müvekkilinin kusurlu olduğunu kabul etmediklerini, müvekkiline dinlenme imkanı vermeden çalıştıran ve bunu zorlayan işverenin kazaya sebep olduğunu belirterek diğer alacaklarının yanında kıdem ve ihbar tazminatını talep etmiştir.

Davalı vekili ise; 29.10.2012 tarihinde meydana gelen ve davacının sebebiyet verdiği kazada hasar meydana geldiğini, meydana gelen hasarın davacının 30 günlük ücretinden fazla olduğunu, iş akdinin bu nedenle haklı nedenle feshedildiğini savunup davanın reddini istemiştir.

Yerel Mahkemece, meydana gelen kazada davacının % 100 kusurlu olduğu, zararın otuz günlük ücretinden fazla olması sebebi ile iş akdinin feshinin haklı nedene dayandığı değerlendirmesi ile kıdem ve ihbar tazminatının reddine, diğer alacak taleplerinin ise dosyada yapılan hesaplama doğrultusunda kabulüne karar verilmiştir.

Karar, taraflar vekillerince temyiz edilmiştir.

Dosyayı inceleyen Yargıtay 22.Hukuk Dairesi’ne göre;

Dosyadan anlaşılan davacının çalışma saatlerine göre; davacının sürekli gece vardiyasında çalıştığı, ayrıca çalışma saatlerinin haftanın 6 günü 20:00-08:00 olarak uygulandığı anlaşılmaktadır.

İş Kanunu, madde 69/3’e göre işçilerin gece çalışmaları günde yedibuçuk saati geçemez. Buna göre davacının çalışması esnasında, hem sürekli gece çalışmak durumunda kaldığı hem de gece 7,5 saati aşan çalışma süresinin bulunduğu anlaşılmaktadır. Uygulanan ve mevzuata uygun olmayan bu çalışma sisteminin, fesih gerekçesi yapılan kaza olayında etkisi olup olmadığı dosyada irdelenmemiştir.

Buna göre, konu hakkında uzman bilirkişi veya bilirkişi heyetinden rapor alınarak, davacının çalışma sistemi ve saatlerinin yaşanan kazada etkisi olup olmadığının irdelenerek davacının kusur durumunun yeniden belirlenmesi, tespit edilen zarardan davacının kusur oranına isabet eden kısmının otuz günlük ücretinden fazla olup olmadığı sonucuna göre kıdem ve ihbar tazminatı isteminin karara bağlanması gereklidir.

SONUÇ

İşverene verilen zarar sebebi ile yapılan haklı fesihlerde, işyerinin ve çalışma şartlarının meydana gelen olaya etkisi ve işçinin kusurunu etkileyip etkilemediği değerlendirilmelidir.

 

Kaynak : http://www.hukukihaber.net/makale/sirket-araci-ile-kaza-yapan-iscinin-is-akdinin-feshi-h168226.html